• Kezdőlap
  • Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Bevezetés

Jelen feltételek a NICRON Kft (továbbiakban: Szállító) áruszállítására vonatkozó ajánlatok, rendelésigazolások, szerződések elválaszthatatlan részét képezik. A Vevő ettől eltérő szerződési igényei kizárólag abban az esetben érvényesek, ha azt Szállító az adott ügylet lebonyolítása előtt, és írásban elfogadta.

Szerződéskötés

A szállítási szerződés megkötöttnek tekinthető, ha azt felek írásba foglalták, vagy ha Vevő igényét írásban eljutatta Szállítóhoz, aki ezen igényt szintén írásban megerősítette, visszaigazolta Vevő felé.

Vevő különleges termék vagy termék felhasználási igénye csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt írásban közli Szállítóval és Szállító azt írásban visszaigazolja.

Felek megállapodnak abban is, hogy Szállító egyedi esetben szóbeli megrendelést is elfogad. Ekkor Szállító kizárja felelősségét a szóbeli megrendelésből esetlegesen adódó félreértésből, hibás teljesítésből. Szóbeli megrendelés esetén is Vevő a megrendelt tételhez tartozó dokumentumok aláírásával elfogadja az átvett termék minden specifikációját, mint a szóban megrendelt termékével mindenben megegyezőt.

Szállító által adott szállítási szerződés vagy megrendelés visszaigazolás általában 14 napig érvényes.

Árak

A Szállító által kiadott ajánlatok, rendelés visszaigazolások - eltérő megállapodás hiányában-nettó árakat tartalmaznak a Szállító mindig aktuális telephelyén való átvétel esetén.

A Szállító által adott árak általában14 napig érvényesek. Szállító fenntartja annak jogát, hogy különleges esetben ennél rövidebb határidőt adhat.

Szállítási, teljesítési határidő

A Szállító mindent megtesz azért, hogy az előzetesen megadott határidőre teljesítsen. Abban az esetben azonban nem kötelező a szállítási határidő Szállítóra nézve, ha azt Szállító előzetesen és írásban nem erősítette meg. Ekkor sem felel Szállító azon késedelemért, amely tőle független körülményekkel függ össze, nem voltak láthatóak a szerződés megkötésekor, illetve megfelelő gondossággal eljárva sem voltak előre láthatóak. Ide tartozik például, de nem kizárólagosan a szállításból, a gyártó kapacitásának, raktárkészletének megváltozásából eredő késedelem is.

Abban az esetben, ha a szállítási határidő az eredetileg közöltnél, 4 hétnél hosszabb időtartamot meghalad, Vevő írásbeli nyilatkozatával elállhat a szerződéstől. Amennyiben Szállító mindent megtett a szerződésben foglaltak teljesítésére, de annak létrejötte Szállítótól független okokból hiúsult meg, úgy Szállító semmilyen kártérítésre nem köteles. Szállító ennek ellentétes magatartását Vevő köteles bizonyítani.

Szállítás

Eltérő megegyezés hiányában Vevő köteles a szerződésben szereplő áruk elszállításáról gondoskodni. Amennyiben Vevő az írásbeli felszólítás ellenére sem szállítja el tételeit, úgy Szállító az írásos felszólítást követően 8 napig ingyenesen tárolja azokat telephelyén. Ezt követően Szállító jogosult tárolási díjat felszámolni. 30 napon túli késedelmes elszállítás esetén Szállító jogosult elállni a szerződésben foglalt kötelezettségétől, és a kérdéses termékeket szabadon értékesítheti. Ebben az esetben is érvényesítheti felmerült költségeit és kárát, Vevő felé.

Amennyiben felek abban egyeztek meg, hogy a megrendelt tételeket Szállító vagy harmadik fél juttatja el a Vevő által megjelölt helyszínre, úgy Vevő köteles biztosítani mindazokat a feltételeket, amelyek a termékek biztonságos fogadására alkalmasak, illetve azt, hogy Szállító teljesíthesse a szerződésben vállalt feltételeit. Amennyiben ennek Vevő nem tesz eleget, úgy Szállító visszaszállíthatja saját telephelyére a termékeket és érvényesítheti az ebből eredő kárát, valamint a tárolásra az előzőekben leírt költségeket számíthatja fel.

Vételár megfizetés

A vételár megfizetése készpénzben, banki átutalással, vagy utánvéttel lehetséges. Késedelmes fizetés esetén Szállító a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult. Ismételt késedelmes fizetés esetén Szállító jogosult a fizetési feltételek egyoldalú módosítására, a fizetési határidő lerövidítésére, más fizetési konstrukcióra való áttérésre.

Tulajdonjog fenntartás

A megrendelt és leszállított áru tulajdonjoga a vételár megfizetésekor száll át Vevőre. Mindaddig tehát, amíg Vevő a teljes vételárat ki nem egyenlítette, Szállító a termékekre fenntartja tulajdonjogát, függetlenül attól, hogy a termékeket beépítették, feldolgozták, stb. Amennyiben a termékeket beépítették, Szállító fenntartja jogát arra, hogy a szállított termékkel arányos tulajdon illesse meg a létrehozott terméken, az áru ellenértékének teljes megfizetéséig. Amennyiben a Vevő a ki nem fizetett terméket, vagy a termék felhasználásával létrehozott másik terméket értékesíti, úgy a ki nem fizetett áru ellenértékének erejéig Vevő a harmadik féllel szembeni követelését Szállítóra engedményezi.

Vis major

A vételár kiegyenlítésének kivételével egyik fél sem felelős kötelezettsége késedelmes teljesítéséért vagy annak elmulasztásáért abban az esetben, ha a késedelem vagy mulasztás tőle független okból következik be.

Szavatosság

Szállító felel azért, hogy a szolgáltatott termék megfelel a felek között írásban létrejött, az ügylethez köthető dokumentumokban foglaltaknak, amelyek elsősorban a számlát, illetve a szállítólevelet jelentik.

A teljesítést és az ezt dokumentáló szállítólevél vagy számla átvételét és aláírását követően Vevő csak olyan utólagos reklamációra jogosult, amikor a hibás teljesítést szemrevételezéssel vagy – eredeti csomagolás esetén – a csomagolás megbontása nélkül megállapítani nem lehetett.

Vevő mennyiségi vagy minőségi hiba esetén Szállítót haladéktalanul köteles értesíteni. Az értesítést Vevő minden esetben írásban köteles megtenni, amelyben Vevőnek közölnie kell a hiba, valamint a termék pontos leírását és az ügylethez kapcsolatos minden dokumentáció másolatát. Vevőnek minden esetben a hibás teljesítésből adódó írásos bejelentése mellé mellékelni kell a hibára vonatkozó bizonyítékait is.

Vevő a hibás terméket nem jogosult felhasználni, beépíteni, továbbértékesíteni, ellenkező esetben az ebből eredő mindennemű kár Vevőt terheli.

Szállító jogosult a hibás terméket megvizsgálni, a vizsgálat eredményét szakértő véleménnyel alátámasztani.

Vevő - jelen Szerződési Feltételekben foglaltak, és a vonatkozó jogszabályok szerint - bizonyítottan hibás szállítás esetén kérheti a termék kijavítását vagy cseréjét, adott esetben árleszállítást kérhet, vagy elállhat az ügylettől.

Felelősségkorlátozás

Szállító felelőssége nem terjed ki a közvetett vagy következményi károkra, - ideértve a piacvesztésből vagy termeléskiesésből eredő károkat is- valamint azon károkra, amelyek nem láthatók előre, mint például az elmaradt haszonból eredő kár.

Nem tekinthető hibás teljesítésnek, ha Vevő:

  • a szállított terméket nem rendeltetésének megfelelően használja, építi vagy építteti be
  • speciális felhasználási igényét nem közli előzetesen és írásban Szállítóval, hogy Szállító erre felkészülve, a speciális alkalmazásnak megfelelő terméket szolgáltasson
  • nem felhatalmazott és a megfelelő jogosultságokkal nem rendelkező, szakmailag nem felkészült kivitelezővel építi, vagy építteti be rendszerébe a Szállító által szállított terméket
  • olyan kivitelezőt bíz meg a szállított termék beépítésével, akinek hibás teljesítése a szállított termék meghibásodását okozhatta
  • a szállított termék vagy az azt tartalmazó rendszer karbantartásáról nem gondoskodik és jó gazda módjára nem jár el annak érdekében, hogy káresemény ne következzen be.

Mindezen esetek bármelyikének előfordulása esetén Szállítót semmilyen felelősség nem terheli.

Felek az 1993 évi X. törvény rendelkezéseinek értelmében – amely szerint minden esetben a termék hibája által okozott kárért annak gyártója felel – a következőket fogadják el magukra nézve kötelezően:

Szállító: Amennyiben a szállított termék hibás és ezzel a termék kárt okoz vevőnek úgy Vevő írásbeli felszólítását követően 30 napon belül megnevezi a termék gyártóját.

Vevő: A hibás termék okozta kár érvényesítésére minden esetben a termék gyártójához fordul.

Jogviták

Felek kikötik, hogy jogvitáik tekintetében a Szállító telephelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság a kizárólagosan illetékes.

Legfrissebb hírek

Műhely munkák
2021.03.09.

Kereskedelmi munkánk mellett műhelyünkben csiszolási, darabolási és gyártási tevékenységet is végzünk. Az utóbbi időben egyre nagyobb igény mutatkozik e szolgáltatások iránt.

Címváltozás
2018.10.08.

NiCron Kft új telephelyre költözik

Ne maradjon le róla!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és elsőként fog értesülni akcióinkról!

Nicron Webáruház