Adatvédelmi tájékoztató

A NiCron Kft. (továbbiakban adatkezelő) a https://webshop.nicron.hu honlapon webáruházat üzemeltet, mely során az odalátogató érdeklődők, vásárlók, felhasználók, regisztrálók (továbbiakban felhasználó) adatait kezeli.

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Cégnév: NiCron Kft
Cím: 1224 Bp. Barackos út 110.
Telefon: +361 204 4427 (normál díjszabású)
E-mail: info@nicron.hu
Nyitva tartás: H-Cs 8:00-17:00 P: 8:00-15:20
Cégjegyzékszám: 01-09-694270
Nyilvántartást vezető cégbíróság: ….
Statisztikai számjel: ….
Adószám: 12598173-2-43
Bankszámlaszám: ….
Adatkezelés nyilvántartási szám: ….
Tárhely-szolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, harmadik személy részére történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének, a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (pl. számlázás) teljesítése, valamint a felhasználó által kért egyéb műveleteknek (pl. hírlevél küldése) céljából.

Az adatkezelés alapja

A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a felhasználó a regisztráció, illetve a megrendelés alkalmával, az Általános Szerződési Feltételek elfogadására szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával ad meg. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, vagyis a személyes adatok megadása nem kötelező. Bizonyos szolgáltatásokat azonban (pl. az online megrendelés a webáruházban), a szükséges adatok megadása nélkül nem lehet igénybe venni.

Kezelt adatok köre

A felhasználók által a regisztráció, illetve a megrendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, telefon, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím.

A felhasználók által a hírlevélre feliratkozás során megadott adatok: név, e-mail cím.

A webáruház böngészése során úgynevezett cookie-k (sütik) kerülnek tárolásra a felhasználó böngészőjében.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig kerülnek tárolásra.

A cookie-k használatát a felhasználó letilthatja a böngészőjében, illetve törölheti a tárolt cookie-kat. A webáruház teljes körű használatához cookie-k engedélyezése szükséges, ezért a Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését.

Az adatok biztonsága

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az felhasználók személyes adatai biztonsága érdekében az adatkezelő olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő ilyen esetben a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelésre jogosultak köre

Adatkezelésre jogosult a [CÉGNÉV] erre felhatalmazott munkavállalói, vele szerződéses viszonyban álló megbízottai, partnerei.

Szállítást végző cég adatai: ...................................................................................

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A felhasználó kérheti az adatkezelőtől személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén. A valóságnak meg nem felelő adatokat az adatkezelő köteles helyesbíteni, a hiányos vagy téves adatot pedig törölni. A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő nem értesíti az érintetteket, tekintettel arra, hogy a helyesbítés vagy törlés jogos érdekeiket nem sérti.

A regisztráció, illetve a megrendelés során megadott adatait a honlapon található vásárlói fiókjában a felhasználó is módosíthatja, ill. helyesbítheti. Amennyiben vásárlói fiókját törölni szeretné, forduljon az adatkezelőhöz elérhetőségei egyikén.

Személyes adatai kezeléséről a felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a felhasználó kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A felhasználó a személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Legfrissebb hírek

Műhely munkák
2021.03.09.

Kereskedelmi munkánk mellett műhelyünkben csiszolási, darabolási és gyártási tevékenységet is végzünk. Az utóbbi időben egyre nagyobb igény mutatkozik e szolgáltatások iránt.

Címváltozás
2018.10.08.

NiCron Kft új telephelyre költözik

Ne maradjon le róla!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és elsőként fog értesülni akcióinkról!

Nicron Webáruház